logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

ทำเนียบผู้บริหาร

S2

นางปิยพรรณ  สุขสมบัติ

ดำรงตำแหน่ง 10 มกราคม 2567 ถึง ปัจจุบัน

นางสาวเบญจพรรณ  รัตนวิฬาร์

ดำรงตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 30 กันยายน 2566

นางสาวจันทร์สม  เป็นตาธรรม

ดำรงตำแหน่ง 9 กันยายน 2562 ถึง 29 มกราคม 2564

 

นางสาวศุลีพร เพิ่มพูล

ดำรงตำแหน่ง 18 มกราคม 2562 ถึง 8 กันยายน 2562
 
 
นายสุนทร คำยวง
เริ่มดำรงตำแหน่ง 8 พฤษภาคม 2561 ถึง 7 มกราคม 2562
 
 
พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ
เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 มกราคม 2560 ถึง 7 พฤษภาคม 2561
 
 
นายจริยะ สัตยารักษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 21 กันยายน 2558 ถึง 14 ธันวาคม 2559
 
 
นายวิรัช เกตุนวม
เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 มีนาคม 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2558
 
 
นายประจวบ สมสวัสดิ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2552 ถึง 17 พฤศจิกายน 2555
 
 
นายปัญญา สวนจันทร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 30 กันยายน 2552
 
 
นางสาวนิศารัตน์ รัตนวิฬาร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 14 มีนาคม 2544 ถึง 30 กันยายน 2550
14 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2074 ครั้ง