logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

 • ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุง พ.ย.2561)
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วิธีการคำนวณพื้นที่บน Google Earth
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • 20 คำถาม พรบ.ภาษีที่ดิน
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การจัดทำเส้นกริดระวาง บนโปรแกรม Arc View 3.3
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การใช้ Application Dropbox เพื่อใช้งาน GIS ใน Tablet และ Smart Phone
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • การเปรียบเทียบแผนที่ระวางยูทีเอ็มกับระวาง นส.3 ก.
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • สาระสำคัญของภาษีมรดก
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ซ้อนเส้นรอบแปลง บน Google Earth
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • เทคโนโลยี ช่วยประเมินราคา
  24 มกราคม 2563
 • เทคนิคการหาพื้นที่หน้าตัดฯ
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประวัติความเป็นมาของสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  27 กุมภาพันธ์ 2563
หมวดหมู่เอกสาร