logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เชิงเศรษฐกิจ สังคม มุ่งผลสัมฤทธิ์แนวคิดสมัยใหม่ด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม

ภารกิจ 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ

 การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน     การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่า และบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุนการรับมอบอาคาร

 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ.2538
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนบริหารทั่วไป
ด้านการเงินและบัญชี
 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 • ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่างๆ    ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 • ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 • เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 • ควบคุมดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส
ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 • พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
 • ดำเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
 • งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
 • ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่างๆ
พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์
  ของส่วนราชการหรือสนองนโยบายของรัฐด้วยการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งสำรวจที่ดินที่ส่วนราชการ
  เลิกใช้ประโยชน์หรือมากเกินความจำเป็น เพื่อสำรองไว้เพื่อการรองรับ(supply side)ในการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และสนองนโยบายในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมอยู่ดีมีสุข
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในอันที่จะก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขด้วยการเสริมสร้างสุขภาพ ความรู้ สร้างงานและสร้าง รายได้ที่ยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเกี่ยวกับด้านสวัสดิการให้กับประชาชนผู้ยากไร้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดด้วยมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลราคาประเมินที่ดินและอาคารให้กับส่วนราชการ องค์กร เอกชน และประชาชน ภายใต้กฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด
 4. จัดจำหน่ายจ่ายแลกรวมทั้งประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวมทั้งสินค้าเหรียญ และประสานการตรวจสอบความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
 5. บรูณาการงานยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ และงานประจำร่วมกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
 6. ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการพัฒนาจังหวัดให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ ทั้งงานในหน้าที่และนอกเหนือจากงานในหน้าที่
 7. ร่วมกับกลุ่มธนารักษ์พื้นที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งในงานประจำและงานแบบบรูณาการ
 8. เสริมสร้างแนวคิด(innovation)ในการนำเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน การบริการที่ก่อให้เกิดความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ในรูปแบบของ better faster cheaper กับทั้งเป็นหน่วยที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงานด้วยการทำงานที่โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ตามแนวทางข้าราชการใสสะอาด
 9. ให้บริการเอื้อเฟื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานแก่จังหวัดข้างเคียง เพื่อให้การทำงานของกรมธนารักษ์สำเร็จลุล่วงในฐานะจังหวัดเล็กที่มีทรัพยากรน้อยแต่สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1786 ครั้ง