logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • หนังสือแจ้งกรมธนารักษ์ช่วยเหลือกรณีผู้เช่ายากจน
  12 กันยายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ(ภัยแล้ง/ยากจน) ณ วันที่ 12 ก.ย. 59
  12 กันยายน 2559
 • รายงานการประชุมช่วยเหลือผู้เช่ายากจน ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
  29 สิงหาคม 2559
 • ให้ความช่วยเหลือผู้เช่ากรณีประสบภัยพิบัติแล้ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559
  9 สิงหาคม 2559
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้เช่าที่มีฐานะยากจน
  8 มิถุนายน 2559